Rådets formål

Rådet er et samarbeid mellom bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, som bygger på overordnede strategier for digitalisering, blant annet nedfelt i digitaliseringsrundskrivet.

Formålet er å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering.

Sammensetning og oppnevning av rådet

BAE-næringen skal være representert i rådet basert på fagfelt, virksomhetsstørrelse og plass i verdikjeden. Disse skal representere byggevareprodusenter, handelsledd, entreprenører, eiendomsbransje og forvaltning, drift og vedlikehold.

Staten er representert i rådet ved Direktoratet for byggkvalitet. Rådet skal ha 7-9 medlemmer, inkludert leder og eventuelt nestleder, oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en periode på to år. Næringen foreslår medlemmer.

Forholdet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rådet rapporterer skriftlig til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om status for arbeidet hvert år innen 1. oktober. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også avholde halvårlige møter med rådet ved leder der rådet kan orienterer om arbeidet sitt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan endre mandatet etter behov.