Rådets oppgaver

  1. Rådet skal drøfte hvilke muligheter og utfordringer digitalisering av produktinformasjon som virkemiddel innebærer for norsk bygge- og anleggsnæring (BAE-næringen).
  2. Rådet skal være en pådriver for, og stimulere til, innovasjon, pilotering og læring av «beste praksis» på tvers av fag og størrelse på virksomheter.
  3. Rådet skal være en pådriver for å skape forståelse og felles mål for digitaliseringen av dette området.
  4. Rådet skal legge til rette for at BAE-næringen har god flyt av digitale og maskinlesbare varedata gjennom hele verdikjeden som støtter sentrale bruksområder.
  5. Rådet skal bidra til at digitaliseringen blir gjort tilgengelig for alle deler av BAE-næringen og fremme bruk av hensiktsmessige maler for egenskapene til produkter i et felles åpent format.
  6. Rådet skal støtte næringen i å utvikle næringens egne felleskomponenter, for eksempel felles system for identifikasjon og merking og felles opplegg for handelsmeldinger.
  7. Rådet kan gi anbefalinger til myndighetenes arbeid med å tilrettelegge regelverket for digital bruk.

Prinsipper for arbeidet

Arbeidet må bygge på internasjonale løsninger og standarder for digitalisering av næringen. Arbeidet skal også ta utgangspunkt i det omfattende nasjonale arbeidet som allerede er gjort. Det skal vektlegges å fremskaffe dokumentasjon av sentrale brukerbehov med tilhørende gevinstpotensial.

Rådet skal ha et bevisst forhold til grensesnittet mellom hva som er roller og ansvar til bedrifter, bransjer, organisasjoner og myndigheter. Rådet skal ha et kritisk blikk på egen funksjon og tilpasse seg endringer og utvikling i markedet.