Pilotering av klimakalkyle tilknyttet varedatabaser

Økte krav og økt interesse for klimaavtrykk i valg mellom ulike materialer, har skapt etterspørsel etter kalkyler for material- og produktforbruk. Arbeidet har til nå i hovedsak blitt gjort manuelt ved innhenting av dokumentasjon i hvert enkelt byggeprosjekt og omfattende omregning og kalkulering. I denne piloten har vi koblet Holte sinn klimakalkyle direkte til varedatabaser som muliggjør automatisering av klimakalkulering i byggeprosjekter.

Reduksjon i utslipp

Byggsektoren representerer om lag 30 prosent av globale klimagassutslipp, og byggevarer utgjør alene over 80 prosent av utslippene fra sektoren. Det finnes et stort potensiale for reduksjon av klimagassutslipp fra næringen, og et stort behov – om Norge skal nå målene i Paris-avtalen om å redusere klimagasser med 55 prosent innen 2030.

Videre endres byggteknisk forskrift med et bredt miljøperspektiv og skal bidra til utslippsreduksjoner knyttet til energi- og materialbruk og transport. I 2022 vil det komme krav til dokumentasjon av byggematerialenes indirekte klimagassutslipp ved produksjon.

Kalkyler må kobles til varedatabaser

Kalkyler for beregning av klimagassutslipp har vært utviklet i flere år. Mange verktøyleverandører har løsninger for å kalkulere material- og produktforbruk i bygg basert på prosjektert informasjon, f.eks. fra BIM. En stor utfordring ligger imidlertid i å koble slike kalkylene opp til varedatabaser, slik at en kalkulasjon kan automatiseres og gjennomføres på få tastetrykk.

Ny produktdataflyt krever samarbeid mellom aktører i verdikjeden

Andre Ruud

Å etablere en ny type produktdataflyt mellom flere aktører i verdikjeden, krever krever en samordning og samarbeid i bransjen, og aktørene i piloten har lagt ned tid og ressurser for å komme i mål med prosjektet.

Prosessleder André Ruud

Aktører i piloten

Milepæler

I pilotprosjektet har mange milepæler blitt oppnådd:

  • Etablert en omforent informasjonsmodell for klimaegenskaper for byggevarer og deling klimadata
  • Operasjonalisert klima-produktdatamal i PDT Norges løsning, basert på EPD-standard, ISO 22057 og koblet mot GUIDer i BuildingSmart Dataordbok
  • Benyttet PDT Norges API for innhenting av klima PDT til varedatabasene
  • Designet og utviklet API fra varedatabasene for utveksling av PDSer på konkrete varer
  • Produksjon av PDSer fra vareprodusenter/-eiere og implementering av omregningsfaktorer for konkrete varer som selges
  • Import til klimakalkyleløsning av PDSer via API fra varedatabasene
  • Klimakalkyler på et utvalg av produkter i Holtes SmartKalk

Klimakalkyle

Det er nå etablert en kalkyle som kan hente data direkte fra varedatabaser på et utvalg av produkter. Det er en stort steg på veien mot en mer bærekraftig byggebransje.

Effektivisering og mer bærekraftige valg

Den nye produktdataflyten muliggjør effektivisering og betydelige besparelser i gjennomføring av klimakalkyler. Videre vil standardiserte klimakalkyler kunne bidra til å gjøre det enklere å ta bærekraftige valg, eksempelvis ved å vurdere klimaavtrykk i valget mellom ulike materialer. 

Hva skjer videre?

Det gjenstår et stort arbeid i å få klimadata på alle produkter markedet etterspør og på tvers av alle produsenter og leverandører. Varedatabasene jobber aktivt og strukturert med å motivere og tilrettelegge for dette arbeidet, men omfanget er betydelig og det vil ta tid å komme til et kritisk volum av produkter med klimaegenskaper. Det er planlagt videreutvikling av piloten i flere steg for å få gjennomført en fullverdig kalkyle.

Lyst å ta i bruk klimakalkylen på ditt produkt? Ta kontakt med frank@efo.no for mer informasjon