Om rådet

Samordningsrådet er et samarbeid mellom myndighet og næring med mål om en mer bærekraftig bransje gjennom digitalisering.

Rådet ble opprettet av kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup 23. juni 2021, og har som formål å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering.

Rådet skal bidra til det grønne skiftet på flere måter. En viktig jobb blir å sørge for at data om byggevarer i fremtiden er gode, åpne og digitale. Rådet skal blant annet stimulere næringen til å sette i gang piloter for å effektivisere digital dataflyt i verdikjeden.

Vi er opptatt av å ha et nært samarbeid med byggenæringen, og jeg har store forventninger til dette rådet. Næringen har i dag betydelige klimautslipp, men den er fremoverlent i arbeidet med det grønne skiftet. Jeg er overbevist om at vi vil se enorme klimafremskritt de neste årene.

— Nicolai Astrup (statsråd KMD)

Byggebransjen har et stort potensial for å øke både lønnsomhet og produktivitet gjennom digitalisering. Skal vi lykkes må vi digitalisere sammen og dra i samme retning, slik at vi styrker hverandre og spiller hverandre bedre gjennom hele verdikjeden.

— Frank Jaegtnes (rådsleder)

Sammensetning og oppnevning av rådet

BAE-næringen skal være representert i rådet basert på fagfelt, virksomhetsstørrelse og plass i verdikjeden. Disse skal representere byggevareprodusenter, handelsledd, entreprenører, eiendomsbransje og forvaltning, drift og vedlikehold.

Staten er representert i rådet ved Direktoratet for byggkvalitet. Rådet skal ha 7-9 medlemmer, inkludert leder og eventuelt nestleder, oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en periode på to år. Næringen foreslår medlemmer.

Første samling i Samordningsrådet september 2021