Pilotering av produktdatamal for sirkularitet

Det er et økt fokus på og ønske om ombruk og bærekraft i byggebransjen. Samtidig er det vanskelig å beskrive i hvilken grad et produkt, f.eks. en planke eller en teglstein, er gjenbrukbar. I denne piloten har aktører innen ombruksmarkedet sett på hvilken type data som må være på plass for å få til sirkulære forretningsmodeller med mål om å etablere et første utkast av en felles produktdatamal for sirkularitet.

Samarbeid mellom aktører

Det finnes et etablert ombruksmarked i Norge. Aktører som Loopfront, Rehub, Resirqel, Madaster og Høine, bygger sine forretningsmodeller rundt sirkularitet. Det finnes imidlertid en rekke utfordringer i bruk av gjenbrukte materialer, eksempelvis knyttet til kvalitetssikring, CE-merking, og ikke minst, hvordan data skal beskrives på en enhetlig måte på tvers av aktører.

Aktørene i piloten

«Samarbeide der vi kan, konkurrere der vi må»

Prinsipp fra Samordningsrådet sitt arbeid

Utvikling av produktdatamal

En produktdatamal (PDT; product data template) er en felles digital mal for hvordan produktinformasjon skal håndteres og utveksles. PDTen gjør også produktinformasjonen maskinlesbar på tvers av datasystemer. En PDT for sirkularitet er et viktig steg på veien mot en bedre digital flyt gjennom verdikjeden, utvikling av bransjens felleskomponenter, og legger til rette for utvikling av nye forretningsmodeller.

Begrepsdefinisjoner

Det første steget på veien mot en forent beskrivelse av data er å være enige om begrepene som brukes for å beskrive et produkts sirkularitet. Hva innebærer begrepene primær og sirkulær? På hvilken måte kan prosessen for ombruk, demontering og fraksjonering beskrives?

Første utkast til PDT

Gjennom en rekke arbeidsmøter og innspill til ønskede data for en slik PDT, er det utviklet et første utkast av en produktdatamal for sirkularitet. Det er vektlagt å utviklet det enkleste brukbare produkt (minimum viable produkt, MVP) med et minste felles multiplum for ønskede datafelter for det som går utover hva som allerede finnes i relaterte produktdatamaler.

Førsteutkast til Circular PDT

Forslaget evalueres og trenger innspill

PDTen for sirkularitet er nå ute til evaluering i ekspertgruppen og andre relevante aktører. Er benevnelsen på egenskapene er entydige? Er datatypene og mengdebegrepene riktige? I hvilken grad bidrar denne PDTen til en felles beskrivelse av sirkularitet?

Har du kunnskap om produktdata for sirkularitet og gjenbruk? Vi ønsker innspill fra deg!

Ta kontakt med ida.kopperstad@dibk.no eller kjersti@pdtnorge.no for mer informasjon.

Ønsker du å vite mer om PDTer?

PDT Norge har laget en film som forklarer hva en produktdatamal er, og hvordan den bidrar til håndtering og utveksling av produktinformasjon.

Video fra PDT Norge